طراحی تیرورق

  • ۵۰۱
  • تیرورق های فولادی تحت خمش ، دارای ضوابط متعددی در طراحی به روش حالات حدی هستند که در مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ذکر شده است.
  • نرم افزار های طراحی سازه ، مثل Etabs و Sap کفایت مقاومت خمشی مقطع تیر فولادی و تغییرشکل مجاز را کنترل میکنند . اما سایر ضوابط ارائه شده برای طراحی تیرورق ها توسط نرم افزار کنترل نمی شود و باید به صورت دستی انجام گیرد.
  • در spreadseet حاضر ضوابط طراحی تیرورق های I شکل بر مبنای مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ، کنترل میگردد. و برای تمامی تیرورق های I شکل با اندازه های بزرگ و کوچک تا جاییکه "اصل سازگاری تغییر شکل ها" برقرار باشد قابل استفاده است.