آموزش طراحی سازه به کمک نرم افزار etabs

  • ۳۱۰

مدلسازی

تعریف مشخصات مصالح

تعریف مشخصات هندسی مقاطع

ابزارهای و روش های ترسیم

بارگذاری

بارهای مرده

بارهای زنده

بار برف

بار باد

بار زلزله

بارهای حرارتی

بار فشار خاک

تحلیل سازه

استاتیک

مفهوم سختی و تغییر شکل

تحلیل ثانویه و آثار p-delta و برون محوری ها

تحلیل استاتیکی معادل

تحلیل دینامیکی

کنترل تغییر شکل ها

کنترل واژگونی

طراحی سازه

مبانی طراحی سازه

تنظیمات آیین نامه ای

ترکیب بارها

تنظیمات اختصاصی اعضا

تفسیر خروجی های طراحی

اندرکنش تحلیل و طراحی

طراحی اعضای فشاری

طراحی مهاربندها

طراحی تیرکامپوزیت

طراحی دیوار برشی