طراحی فونداسیون و دال بتنی در نرم افزار Safe

  • ۳۰۸
  • تعریف مشخصات مصالح و خاک در نرم افزار
  • خروجی گرفتن از etabs به safe
  • بارگذاری های تکمیلی
  • ابزارها و روش های ترسیم و محدودیت های هندسی پی
  • تعریف و طراحی شمع های درجا
  • تحلیل دو بعدی در نرم افزار و کنترل های پس از تحلیل
  • تنظیمات طراحی در نرم افزار
  • ضوابط میلگرد گذاری و قطع و خم