صفحه ستون (بیس پلیت)

 • ۱۳۰۶
 • صفحه ستون یا بیس پلیت عضو مهمی از یک سازه فلزی است که وظیفه آن انتقال نیروی های محوری ، برشی و خمشی از ستون به فونداسیون است. صفحه ستون ها باید بتوانند تمام نیروهای ثقلی و جانبی سازه فلزی را بدرستی از سازه دریافت کرده و به فونداسیون انتقال دهند.
 • اجزای تشکیل دهنده ی بیس پلیت شامل موارد زیر است:
  • پلیت نشیمن افقی
  • سخت کننده های متصل کننده ستون به پلیت افقی
  • بولت های اتصال پلیت افقی به فونداسیون
  • و در بعضی موارد :
  • "کلید برشی" shear key برای انتقال نیروی های برشی سنگین به فونداسیون
  • پلیت نشیمن اضافی برای تامین طول جوش پلیت اتصال مهاربند.

در ادامه نکات مهم در طراحی و اجرای هر کدام از این اجزا مرور میشود.

پلیت نشیمن افقی:

  • ابعاد این صفحه باید متناسب با نیروی محوری موجود در ستون و آستانه ترک خوردگی بتن زیرین تعیین شود.
  • نیروی محوری و لنگر خمشی منتقل شده از ستون به صفحه ستون ضخامت مورد نیاز برای صفحه را تعیین میکند. در صورت وجود سخت کننده این ضخامت مورد نیاز به مراتب کاهش پیدا میکند.
  • مقاومت دال یا فونداسیون در مقابل برش پانچ نیز از پارامتر های تعیین کننده ابعاد صفحه نشیمن افقی است.
  • ضخامت های 1.5 تا 3 سانتیمتری برای پلیت نشیمن افقی متداول است.

سخت کننده های عمودی:

  • سطح مقطع مجموع سخت کنندها ، برای انتقال حداکثر نیروی محوری از ستون به پلیت افقی کافی باشد.
  • مقاومت برشی مجموع طول جوش سخت کننده ها به بدنه ی ستون فلزی جوابگوی نیروی محوری منتقله از ستون به صفحه نشیمن افقی باشد.
  • ممان اینرسی و اساس مقطع شکل حاصل از مجموع سخت کننده ها جوابگوی خمش منتقل شونده از ستون به فونداسیون باشد.
  • وجود سخت کننده ها روی پلیت نشیمن افقی باعث کاهش تنش های خمشی روی پلیت نشیمن افقی میشود ، بنابراین توزیع مناسب این سخت کننده ها روش مناسبی برای کم کردن ضخامت مورد نیاز صفحه نشیمن افقی است.

بولت های اتصال به فونداسیون:

  • بولت ها برای تحمل همه نیروی های منتقله از ستون به پی به جز نیروی محوری فشاری ، طراحی میشوند.
  • مجموع مقاومت کششی بولت های اتصال از حداکثر آپلیفت موجود در ستون کمتر نباشد.
  • اگر ستون داری برون محوری نسبت به مرکز بیس پلیت است ، یا اتصال گیردار است و لنگر خمشی وجود دارد ، علاوه بر نیروی آپلیفت ممکن است نیروهای کششی ناشی از خمش در بعضی از بولت ها بوجود می آید که باید در کنار آپلیفت کلی کنترل شود.
  • مقاومت برشی مجموع بولت ها از برآیند نیروهای برشی در محل اتصال (با در نظر گرفتن اثر کاهشی اندرکنش برش و کشش بر مقاومت برشی) بیشتر باشد.

یک نمونه جزئیات کامل برای صفحه ستون فلزی با ستون 2IPE و 3IPE

محتویات فایل کد در پنجره بالا نمایش داده شده است.

برای خرید فایل اتوکد از قسمت زیر استفاده کنید.

مبلغ قابل پرداخت 2,500 تومان