محاسبه طول مجموع چند خط در اتوکد

  • ۳۴۳۲۴

یک میز کار آنلاین و مجهز برای مهندسان

.

.

.

برای اینکه بدست آوردن مجموع طول چند خط در اتوکد، دستور زیر را در قسمت command عینا وارد کنید و enter بزنید:


;|

TLEN.LSP - Total LENgth of selected objects
(c) 1998 Tee Square Graphics

|;

(defun C:TLEN (/ ss tl n ent itm obj l)
(setq ss (ssget)
tl 0
n (1- (sslength ss)))
(while (>= n 0)
(setq ent (entget (setq itm (ssname ss n)))
obj (cdr (assoc 0 ent))
l (cond
((= obj "LINE")
(distance (cdr (assoc 10 ent))(cdr (assoc 11 ent))))
((= obj "ARC")
(* (cdr (assoc 40 ent))
(if (minusp (setq l (- (cdr (assoc 51 ent))
(cdr (assoc 50 ent)))))
(+ pi pi l) l)))
((or (= obj "CIRCLE")(= obj "SPLINE")(= obj "POLYLINE")
(= obj "LWPOLYLINE")(= obj "ELLIPSE"))
(command "_.area" "_o" itm)
(getvar "perimeter"))
(T 0))
tl (+ tl l)
n (1- n)))
(alert (strcat "Total length of selected objects is " (rtos tl)))
(princ)
)

اکنون دستوری بنام TLEN به command های اتوکد اضافه شده است. که با استفاده از آن و با کلیک بروی چند خط و زدن enter طول مجموع آن ها بدست می آید.

هربار که اتوکد باز میشود برای استفاده از این دستور باید متن بالا رو دوباره وارد کنید.

حساب سازه - میز کار آنلاین برای مهندسان