داینامیک بلاک جوش برای نقشه سازه

  • ۳۱

با استفاده از این داینامیک بلاک ترسیم مشخصات جوش روی نقشه بسیار آسانتر و کاملتر میشود:  دانلود

توضیحات سازنده و نحوه استفاده را میتوانید در لینک زی ببینید:

https://www.youtube.com/watch?v=UIluZLJVgAs